ALGEMENE VOORWAARDEN  B&R EVENTS 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst van roerende zaken, welke door B&R Events  hierna te vernoemen “Verhuurder”, wordt gesloten en voor zover van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk ander overeengekomen. Bij niet-tijdige prestatie dient de huurder B&R  Sound and Lights derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien B&R  Events  door overmacht, te weten elke van de wil van B&R  Events   onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, niet, niet juist of niet tijdig kan leveren, is B&R Events   niet of indien de wederpartij een consument is, ten hoogste tot het bedrag van de huurprijs aansprakelijk.

 

3. Het is mogelijk om goederen bij B&R  Events   te huren voor een na de datum van reservering vallende periode. De klant en B&R  Events   sluiten hiervoor dan een overeenkomst waarbij de klant zich verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren. De getekende offerte is in deze lijdend. De klant dient B&R  Events  ten alle tijden schriftelijk in kennis te stellen indien hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan. Indien een klant een huurovereenkomst die hij met B&R Events heeft afgesloten niet laat doorgaan is de klant kosten verschuldigd.

 

Deze kosten bedragen: 

- 50% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 30 dagen na de annuleringsdatum ligt,
- 80% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 14 dagen van de annuleringsdatum ligt,
- 100% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 1 week van de annuleringsdatum ligt.

 

4. Terstond na ontvangst dient de huurder de door hem gehuurde zaak of zaken te controleren. Indien deze naar zijn mening gebreken vertonen, niet juist of onvolledig zijn, dient hij dit onverwijld telefonisch te melden bij B&R Events . Door de zaken te gebruiken doet de huurder afstand van het recht te reclameren.

 

5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&R Events   is het de huurder verboden om een gehuurde zaak aan derden ten gebruiken af te staan, te verhuren, te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden. Evenmin mag de huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk anders dan het hem werd aangeleverd demonteren of repareren.

 

6. Het gehuurde is geheel en al voor risico van de huurder vanaf het moment dat deze het in ontvangst heeft genomen. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering, bezwaring, beschadiging, waardeloos worden, en in het algemeen voor elke gebeurtenis waar door hij niet in staat is om het gehuurde bij het einde van de huur weer aan De B&R Events  terug te geven in dezelfde staat als waarin het hem ter beschikking werd gesteld, ongeacht of hem enige schuld treft. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan motoren/ processoren en printpalen  zowel direct als indirect o.a. ook als gevolg van te lage of te hoge netspanning. Ter beschikking gestelde flycases en hoezen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en moeten droog en afgesloten worden opgeslagen.

 

7. Offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en voor B&R Events niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn excl BTW en zonder bezorgkosten tenzij anders op de offerte vermeld. B&R Events  kan een borgsom hanteren bij een huurprijs hoger dan € 350,-  Of een vooraf betaling verzoeken bij offertes boven de 500,- 

 

8. Betaling dient in beginsel per bank na levering met uitzondering van de borgsom. Als op rekening wordt gehuurd dienen de nota’s van B&R  Events   uiterlijk op de 8e dag na factuurdatum te zijn voldaan. Na een 1e en 2e herinnering zal B&R Events bij een 4e facturering 25,- extra administratiekosten in rekening brengen. Bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege in verzuim zal verkeren kan een rente van 5% per maand in rekening gebracht worden.  Bij verhuur op langere termijn dient de huur per 4 weken vooruit te worden betaald.  Wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 5 dagen na de laatste herinnering (datum factuur) kan B&R Events  de huurder in een procedure betrekken.  Reclameren op een factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. Het is een huurder niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van B&R Events   facturen met elkaar te verrekenen of op te schorten.

 

 

9. B&R Events  is niet aansprakelijk voor schade van de huurder, ontstaan door of in verband met het gehuurde. De huurder is jegens B&R Events   gehouden tot vrijwaring voor aanspraken van derden op grond van schade toegebracht door of in verband met het gehuurde. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur van B&R Events zullen bedienen de veiligheid  is zaak van de huurder zelf.

 

10. De plek waar de goederen zoals speakers en verlichting  geleverd moeten worden dient toegankelijk te zijn voor de beschikbare materialen, de ondergrond stabiel en tenminste voorzien van gras asfalt, beton of stenen. 

de  plek waar de goederen moeten worden geleverd en opgebouwd moet opgeruimd zijn en voldoende werkruimte te bevatten. We gaan hierbij dat wij op maximaal 10m van het podium of opbouwplek kunnen opbouwen, Toegangsdeuren dienen minimaal 0.9m breed te zijn en 2m hoog, 

Mocht de opbouw vertraging oplopen omdat in dergelijke zaken niet is voorzien, zal B&R Events  25 euro ppu extra in rekening brengen. Indien het Evenement buiten plaatsvind dient de  plek droog en beschut te zijn tegen tbv o.a. regen en wind.  Indien de plek niet droog of voldoende beschut is, kan B&R Events verdere opbouw weigeren 

 

11. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en de Arrondissementsrechtbank te Maastricht is bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen en vonnis te spreken tenzij de Kantonrechter daartoe bevoegd is

 

12. De klant accepteert de algemene voorwaarden van B&R events  bij het ondertekenen van de offerte. 

 

 

versie 01-01-2023