BETALINGSVOORWAARDEN 

 


Wij gebruiken de betalingsvoorwaarden van e-Legal incasso advocaten
:

 

1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk [8] dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer  NL38KNAP0417310196  ten name BenR Events Maastricht  . Behalve dat dit beding de geldende betalingstermijn bepaalt, wordt hiermee ook het recht van de wederpartij op opschorting of verrekening uitgesloten. Dit laatste betekent dat de wederpartij niet bevoegd is om diens verplichtingen op te schorten en om eventuele tegenvorderingen te verrekenen. De betalingstermijn kunt u naar eigen inzicht bepalen. Wel gelden er sinds 16-03-2013 wettelijke regels ten aanzien van de maximumduur van betalingstermijnen. Voor meer informatie hierover zie: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/NL/106/wettelijke-betalingstermijnen.html Verzuim, contractuele rente, opeisbaarheid, opschorting en ontbinding

 

2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van [uw bedrijfsnaam] op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. B&R Events in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

 

3. Incassokosten: Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

 

 

Opeisbaarheid, opschorting en ontbinding onder bepaalde omstandigheden

4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. B&R Events is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst

 

Forumkeuze

5. De rechter te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en B&R Events kennis te nemen. B&R Events blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

 

6. bij het aanvaarden van de offerte dan wel bevestigen n van de opdracht is de wederpartij akkoord met onderliggende betalingsvoorwaarden 

 

Bron: e-legal.nl/betalingsvoorwaarden